Direk yükle
 
ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ - ПСУ

 

1. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Основи на Психолошко Советување 8
 2 Когнитивни Процеси 8
 3 Вовед во Психологија 8
 4 Изборен предмет од унивезитетска листа  6
2. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Неурофизиолошка Психологија 6
 2 Дескриптивна Статистика 6
 3 Емоции и Мотивација 6
 4 Изборен предмет од факултетска листа  6
  Tрансформација на Конфликти 6
  Креативност 6
5 Изборен предмет од унивезитетска листа  6

 

3. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Психологија на Детството и на Адолесенцијата 6
 2 Инференцијална Статистика 6
 3 Психолошко Тестирање 6
 4 Изборен предмет од факултетска листа  6
 5 Изборен предмет од факултетска листа  6
   Интелигенција 6
 

Психологија на Семејство

6
  Родот и Насилство 6
  Вовед во Антрополошка Култура 6

 

5. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Eволуциска Психологија 6
 2 Личност и Теории на Личноста 6
 3 Вовед во Емпириски Истражувања 6
 4 Изборен предмет од факултетска листа  6
  Изработка на Психолошки Тестови 6
  Училишна Интеракција 6
5 Изборен предмет од унивезитетска листа  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Клиничка Психологија 6
 2 Психолошло Советување и Усмерување 6
 3 Педагошка Психологија 6
 4 Изборен предмет од факултетска листа  6
 5 Изборен предмет од факултетска листа  6
  Психологија на Маркетингот 6
  Позитивна Психологија 6
  Разрешување на Конфликти 6
  Moрален Развој 6
8. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Изборен предмет од факултетска листа  6
 2 Изборен предмет од факултетска листа  6
  Детска и Младинска Психологија 6
  Психолошко Советување и Психотерапија 6
  Оценување, Тестирање и Примена 6
  Методика на Наставата по Психологија 6
3 Изборен предмет од факултетска листа  6
 4 Практична настава 4
5 Дипломска Работа

Etiket:

Академски Соработки